Tesink Telecom & Training

 
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TESINK TELECOM & TRAINING TE DONGEN, BELGIËLAAN 48 (5101ZG)
ARTIKEL 1. DEFINITIE EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of iedere overeenkomst tussen Tesink Telecom & Training, hierna te noemen: “Tesink Telecom” en een koper, huurder en/of opdrachtgever/wederpartij (de afnemer van diensten en service), hierna te noemen “de wederpartij”.

 

1.2 Aanvullende en/of afwijkende (algemene) voorwaarden van de Wederpartij binden Tesink Telecom niet, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Tesink Telecom zijn aanvaard. Eventuele aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zullen uitsluitend gelden tussen de partijen die deze afwijkende bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.3 Bij eventuele strijdigheid bij de schriftelijke overeenkomst tussen Tesink Telecom en de wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en deze Algemene Voorwaarden zullen de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden prevaleren, tenzij partijen in schriftelijke overeenkomst expliciet anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 2. OFFERTES

2.1 Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit schriftelijk anders is vermeld.

 

2.2 Na plaatsing van de opdracht/order is de tussen Tesink Telecom en de Wederpartij te sluiten overeenkomst eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de order door Tesink Telecom schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Tesink Telecom met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

 

2.3 Indien een offerte, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod vrijblijvend is door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft Tesink Telecom het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

ARTIKEL 3. LEVERING

3.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf.

 

3.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

4.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Wederpartij Tesink Telecom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2 De overeengekomen leveringstijden vangen aan op het moment waarop Tesink Telecom alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeengekomen prestatie van de opdrachtgever heeft ontvangen.

4.3 Indien Tesink Telecom op enig moment niet of niet tijdig en/of onvolledig presteert, dan dient de Opdrachtgever/Wederpartij Tesink Telecom hierover schriftelijk in gebreke te stellen waarna Tesink Telecom binnen 14 dagen na ontvangst van dit schrijven, het recht heeft om de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten, zonder dat de Opdrachtgever/Wederpartij recht heeft op enige schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht.

4.4 Tesink Telecom is te allen tijde gerechtigd haar prestatie op te schorten zolang de Wederpartij jegens Tesink Telecom niet aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan waaronder in ieder geval begrepen het verstrekken van de benodigde gegevens, inlichtingen en/of hulpmiddelen. Dit recht op opschorting geldt tot het moment dat de Wederpartij alsnog deze verplichting is nagekomen.

ARTIKEL 5. DUUR EN (GEVOLGEN VAN DE) BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Voor overeenkomsten aangegaan voor de duur van 12 maanden of langer geldt dat de duur van de tussen de Opdrachtgever/Wederpartij en Tesink Telecom te sluiten overeenkomst (voor bepaalde tijd) in de schriftelijke overeenkomst zal worden vastgelegd. Tenzij dat in de individuele overeenkomst anders is overeengekomen is tussentijdse opzegging van deze overeenkomsten voor de duur van 12 maanden of langer uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze overeenkomsten worden na afloop van de looptijd geacht onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd te zijn verlengd, tenzij de Wederpartij tot uiterlijk 3 (drie) maanden voor de afloop van deze overeenkomst schriftelijk aan Tesink Telecom te kennen heeft gegeven deze overeenkomst niet te willen verlengen. Een op deze wijze verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd kan vanaf de verlenging alsdan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel geldt:

 • voor overeenkomsten aangegaan voor een de duur (looptijd) korter dan 12 maanden en/of;
 • voor overeenkomsten waarbij geen specifieke duur of looptijd is overeengekomen (losse opdrachten). Dat deze overeenkomsten van rechtswege eindigen op het moment waarop de tijd is verstreken waarvoor de overeenkomst is aangegaan en/of op het moment waarop de overeenkomst (anderszins) tot een einde komt.

5.3 Onverminderd de voorgaande leden van dit artikel en onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald heeft iedere partij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn in het geval dat:

 • één van de partijen, na een deugdelijke ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, niet, niet correct of niet volledig nakomt;
 • één van de partijen in staat van faillissement is verklaard, hiervoor een aanvraag is ingediend, in surseance van betaling verkeert dan wel de aanvraag hiervoor is ingediend;
 • één van de partijen in liquidatie verkeert of is ontbonden. In dat geval zijn alle vorderingen van Tesink Telecom op de Opdrachtgever/Wederpartij vanaf dat moment onmiddellijk opeisbaar. De vorderingen van Tesink Telecom op de Wederpartij zijn verder eveneens onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan Tesink Telecom ter kennis gekomen omstandigheden geven Tesink Telecom goede grond te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Tesink Telecom de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Tesink Telecom eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Tesink Telecom schadevergoeding te vorderen
ARTIKEL 6. GARANTIE

6.1 Vanwege de aan Tesink Telecom gegeven fabrieksgarantie garandeert Tesink Telecom dat de door haar in het kader van een koopovereenkomst geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering.

6.2 Indien de zaken een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Wederpartij recht op herstel van de zaak. Tesink Telecom kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De Wederpartij heeft slechts recht op vervanging, indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

6.3 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Tesink Telecom alleen dan aansprakelijk indien dat overeenkomstig artikel 11 (aansprakelijkheid) het geval is.

6.4 De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de Wederpartij in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De door Tesink Telecom in het kader van een koopovereenkomst geleverde zaken blijven het eigendom van Tesink Telecom totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Tesink Telecom gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van de (koop)overeenkomst(en).

7.2 Door Tesink Telecom afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de Wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de Wederpartij bevinden, behoudt Tesink Telecom zich hierbij reeds nu voor als dan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Tesink Telecom uit welke hoofde dan ook tegen de Wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Tesink Telecom geleverde zaken, welke door de Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Tesink Telecom haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

7.4 Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Tesink Telecom gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Wederpartij of derden die de zaak voor de Wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

7.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Tesink Telecom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

7.6 De Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Tesink Telecom:

 • de verhuurde en/of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven, tenzij anders is overeengekomen;
 • alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de verhuurde, alsmede de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Tesink Telecom op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Tesink Telecom geleverde zaken te verpanden aan Tesink Telecom op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Tesink Telecom;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Tesink Telecom ter bescherming van haar eigendomsrecht omtrent de zaken wil treffen en welke de Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
ARTIKEL 8. GEBREKEN EN KLACHTPLICHT

8.1 De Wederpartij dient de gekochte of gehuurde zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de overeengekomen prestatie;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken
 • aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan Tesink Telecom te melden.

8.3 Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Tesink Telecom worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. PRIJZEN EN BETALING

9.1 De prijzen van Tesink Telecom gelden voor de in de overeenkomst met de Opdrachtgever/Wederpartij omschreven prestatie. Meer of bijzondere prestaties zullen afzonderlijk worden berekend.

9.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de bij totstandkoming van de overeenkomst geldende prijspeil en kostprijsfactoren en zijn exclusief BTW.

9.3 Tesink Telecom heeft het recht om de overeengekomen prijzen aan te passen indien er overheidsmaatregelen worden getroffen of wetswijzigingen plaatsvinden die (kost)prijsverhogingen tot gevolg hebben. Tesink Telecom zal de Opdrachtgever/Wederpartij hierover direct schriftelijk berichten.

9.4 Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken betalingstermijn door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de KNAB bank onder IBAN nummer NL68KNAB0729788075, BIC: KNABNL2H ten name van Tesink Telecom & Training, gevestigd te Dongen.

9.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur, is de Wederpartij in verzuim; de Wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

9.6 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afvloeiing in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10. INCASSOKOSTEN

10.1 Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In dat geval dient de Wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten gebaseerd op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Tesink Telecom te voldoen. Indien Tesink Telecom aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Tesink Telecom voor de geleverde prestatie is te allen tijde beperkt tot de garantie zoals omschreven in artikel 6 (Garantie) van deze voorwaarden. Tesink Telecom is alleen aansprakelijk voor de door de Wederpartij ten gevolge van de geleverde prestatie geleden schade, indien de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Tesink Telecom.

11.2 Indien en voor zover op Tesink Telecom enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid vervolgens te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Tesink Telecom aanspraak geeft en waarvan de polisvoorwaarden op eerste afroep kosteloos zullen worden toegezonden. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid van Tesink Telecom te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen Tesink Telecom heeft geleverd. Vergoedingen van indirecte (gevolg)schade van welke aard dan ook, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Tesink Telecom is niet aansprakelijk voor werkzaamheden voortvloeiend uit onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van, of ingrepen van derden (inbegrepen het personeel van de Opdrachtgever/ Wederpartij) aan de geleverde en/of verhuurde apparatuur.

11.4 Tesink Telecom is niet aansprakelijk voor storingen veroorzaakt door diefstal van apparatuur en/of onderdelen van apparatuur, fouten in communicatielijnen niet geleverd door Tesink Telecom, koppelingen met c.q. gebruikmaking van producten die niet onder deze overeenkomst vallen, ontwrichtingen, brand- en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningsfluctuaties, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme, of oorzaken van buitenaf welke de specificaties van de apparatuur te boven gaan.

 
Home
­